mardi 5 janvier 2010

Deklarasyon Doktè Maryse Narcisse, 2 Janvye 2010 nan Miyami

Manm, senpatizan Fanmi Lavalas,
Nou tout ki la aswè ya Fanm kou gason,
Map salye nou lavalaseman pandan
map pwofite di nou tout Bòn Ane.


Bòn ane pou tout kamarad nou bò isit nan Florid, NouYòk, NouJèze, Konektikèt, Boston, Filadelfya, Monreyal, Kanada, Lafrans e tou patou kap koute nou aswè ya sou radyo oswa sou entènet.

Jodiya se 2 janvye, se jou zanzèt nou yo. Nou chwazi jou sa pou nou rankontre non sèlman pou onore zanzèt nou yo men tou pou wè ki jan nou ta ka swiv ekzanp yo. Yo te konnen sa ki rele tèt ansanm, solidarite, ki fè yo te rive akouche endepandans peyi ya nan lane 1804 e simaye chan libète ak diyite pou tout moun nan le monn antye.

Malgre tout batay yo te mennen, plis pase 200 zan apre Ayiti toujou nan la toumant. Enstitisyon nan peyi ya, òganizasyon ak pati politik yo, sosyete ya an general an kriz e se majorite pèp ayisyen yan kap sibi konsekans sitiyasyon sa a. Nou menm tou nan Fanmi Lavalas nou nan yon kalfou difisil.

Jan mwen te deja di l nan Nouyòk 27 Desanm ki sot pase la a, nou gen pou obligasyon pou nou leve deba a yon nivo pi wo, nan yon nivo peyi. Nou dwe konprann sa kap pase nan peyi ya, pou nou ka konprann sitirasyon pèp ayisyen yan jodiya pi byen.

Pou nou konprann sa kap pase nan peyi Dayiti nou dwe remonte lwen nan istwa nou, depi nan wòl istorik Ayiti jwe nan liberasyon limanite. Pwoblèm nap viv jodiya mare ak refi rekonèt dèt sa vizavi Ayiti.

Apre 1804 se te ansyen kolon yo, jodi ya se nouvo kolon yo ak sipò konze yo ki refize rekonèt dèt sa vizavi Ayiti. Pwojè pa yo se OKIPASYON/CHARITE/SAN DIYITE/ SELEKSYON-EKSKLIZYON.

Pwojè OKIPASYON/CHARITE/SANDIYITE vle di: kontinye eskli 90% popilasyon an, kidonk majorite pèp ayisyen yan k ap soufri Grangou, chomaj, difikilte pou voye timoun lekòl, difikilte pou jwenn lasante, lavichè (sou gouvènman Lavalas, yon sak diri te koute 37 dola ayisyen, jodi ya li plis pase 200 dola ayisyen, yon sak sik ki te koute 44 dola ayisyen koute a pe prè 400 dola).

Anpil pwojè, anpil lajan ap depanse nan peyi ya nan non pèp la, sou do pèp la, men san pèp la li menm pa wè rezilta yo. Anplis esklizyon ekonomik, esklizyon sosyal, jodiya yo sòti pou eskli majorite nan politik la.

Pwojè nouvo kolon yo ak konze yo se yon pwojè san majorite pèp la. Ki kote yo ka mennen yon peyi si majorite yan eskli? Jodiya li klè se lavni nou ak tout jenerasyon kap vini yo vle detwi.
Se konsa KONPLO ENTÈNASYONAL KONT LAVALAS LA kòmanse.
Fanmi Lavalas refize fè konpwomi sou do pèp la.
Fanmi Lavalas vle pou fè tout Ayisyen rive genyen menm chans e fè yo devlope nan diyite ak respè dwa yo.
Fanmi Lavalas vle akonpaye pèp ayisyen yan sitou pi pòv yo pou yo avanse nan sosyete ya,
Fanmi lavalas, menm jan ak majorite pèp ayisyen yan, kanpe anfas pwojè OKIPASYON/CHARITE/SAN DIYITE ya.
Pwojè nouvo kolon ak konze mande pou pa genyen estabilite nan peyi ya. Se konsa yo eseye mennen nou nan PYÈJ DIVIZYON AK SELEKSYON/ ESKLIZYON/ELEKSYON FOMAMIT.

Pèp ayisyen yan li menm, li gen yen plis pase 200 lane depi lap batay kont esklizyon, Li gen yen plis pase 200 lane depi lap batay pou demokrasi. Li fè 7 fevriye 86, kote li di li pa nan diktati, Li fè 16 desanm 1990, li di se li ki pou chwazi ki moun ki pou dirije l. Li plonje nan pisin pou zòt ki jodiya ap bali katon wouj nan seleksyon.

Pèp ayisyen yan toujou genyen yon ideyal libète ak diyite li kontinye ap revandike l a travè mouvman Lavalas la nan yon pwojè :
Reparasyon/Solidarite/Diyite/Eleksyon/Demokratik
Pwojè majorite pèp ayisyen se yon veritab solidarite makònen ak diyite, li depaman ak pwoje charite san diyite, nouvo kolon yo,

Kalfou difisil Fanmi Lavalas ap pase ya fè yon sèl ak lit kap mennen nan peyi ya.

Anpil bri, anpil desenfòmasyon, anpil pawòl ki pa kanpe sou anyen, men sitou anpil lajan envesti pou eseye simen divizyon nan mitan pèp la tankou nan mitan Fanmi Lavalas. Anpil manèv pou achte konsyans kad ak militan Fanmi Lavalas, pou fè yo sispann kanpe menm kote ak pèp la.

Lè se lènmi w, advèsè w kap di vye koze sou ou, lè sa a ou ka di se yon prèv yo pran panik paske yo wè batay la pa dous pou yo. Men, lè se pwòp kanmarad ou, pwòp militan anndan Fanmi Lavalas kap voye toya youn sou lòt ak sou òganizasyon an, nou dwe pran yon moman refleksyon.

Kisa pèp ayisyen dwe panse lè l ap gade move pyès teyat sa a? Mwen kwè sa pa fè l plezi e se tèt ansanm nan mitan nou lap tann pou li jwenn plis jarèt nan batay lap mennen. Zizani pèsonèl nan mitan nou li depaman ak batay pèp la. Se pou tèt sa mwen kwè nivo deba, se nan nivo batay pèp, se nan nivo peyi ya pou li ye.

Lè w nan batay, premye devwa w se pou w evalye teren batay la, rekonèt sa ki anfas ou.
Ou dwe rekonèt prensip ki vle ke se ekip ki monte teren. Ou pa ka monte teren an, an grenn senk. Nan sajès yo, peyizan lakay di: "Pise gaye pa kimen!" Si w nan mache gaye, ou pa nan batay!

Ou dwe rekonèt tou kaptenn ekip la. Nan Fanmi Lavalas pa gen ni 2 ni 3 kaptenn; nou gen yon sèl kaptenn se Reprezantan Nasyonal Oganizasyon an Dr Jean Bertrand Aristide! Se li ki mandate Komite Egzekitif la, e se li ki ban m misyon pou m ranfòse òganizasyon an, nan mete disiplin, nan travay pou fè Inité nan mitan nou. Si yon òganizasyon pa gen disiplin, l ap gen difikilte pou l vanse.

Pèp ayisyen an konn sa tou. Li konte sou nou anpil, li konte sou kad ak militan lavalas yo pou ede l jwenn yon chanjman tout bon vre nan sitiyasyon lap batay pou soti ladan l lan. Pèp ayisyen yan pa ka tann ankò.
Nou pa ka pèmèt tèt nou pa bay rezilta. Kidonk gen yen nesesite pou nou fè tèt ansanm, inite nan mitan n paske nou tout konnen yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm ansanm n ap fè Lavalas la desann ankò, pou kwape pwojè degrenngòch, nouvo kolon yo ak konze yo vle foure nan gagann pèp la.

Fanmi Lavalas la tennfas, kole kole ak mas pèp la, anba lidèchip Dr Jean Bertrand Aristide pou nou di:
NON a seleksyon/eksklizyon,
NON a koudeta elektoral,
NON a Koripsyon,
NON a divizyon nan mitan kan pèp la!
WI pou bon jan Tèt Ansanm nan mitan nou!
WI pou bon jan disiplin anndan òganizasyon an ak nan batay n ap mennen pou bon jan chanjman nan la vi pèp ayisyen!

Fanmi Lavalas ap kontinye akonpaye revandikasyon pèp la nan pwojè l la ki se REPARASYON/SOLIDARITE/DIYITE pandan nap EVITE TONBE NAN PYÈJ DIVIZYON NAN SELEKSYON/ ESKLIZYON.

Fanmi Lavalas ap kontinye charye revandikasyon pèp la pou Ayiti vinn yon peyi kote yo rekonèt tout bon vre : Tout moun se moun, tout moun dwe konte e Vwa tout moun dwe konte.
Fanmi Lavalas ap kontinye charye revandikasyon pèp la pou bon jan eleksyon lib, onèt ak demokratik. Nou menm Lavalas, nou pa deside rete ni deyò pouvwa ni deyò demokrasi. Nou menm Lavalas, nou deside nou pap sibi esklisyon sou okenn fòm.
Pou batay sa a, Fanmi Lavalas bezwen tout pitit li an Ayiti, nan Florida, NY, NJ, Philadelphia, Konektikèt, Jòji, Kanada, La Frans tou patou sou la tè ya, pou nou apiye rezistans pèp Ayisyen yan e pou n retire peyi ya nan sa li ye jodiya.

An nou fè Linyon Fè la Fòs jan zanzèt nou yo te fè l pou nou tounen kanpe sou chimen dwat la : Chimen Diyite, yon lòt mòd lavi ak Manifestasyon Libète ki fè tout Moun se Moun, tout Moun fèt pou chèche Moun yo mete sou yo, Tout moun fèt pou fè Moun yo monte yo, Tout moun dwe konte.

Pou m fini nan non Òganizasyon Fanmi Lavalas, nan non Reprezentan Nasyonal li e nan nom pa m, kite m reswete nou yon Bòn Ane 2010. Pou tout manman yo ki la jodiya jan Reprezentan Nasyonal la Prezidan Titid te di l :

‘‘Se pou pafen Bòn Ane 2010 la anvayi w,
Ou menm Manmi cheri kap viv aletranje.’’


Anpil lanmou pou nou

Sekrè viktwa la se Lavalas
Sekrè viktwa la se Yon sèl nou fèb
Ansanm Nou fò, Ansanm, ansanm nou se Lavalas."Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm, ansanm nou se Lavalas".
P.O.BOX 2252 Fort Pierce, Florida 34954
info@fanmilavalas.net
www.fanmilavalas.net
954-670-9209

Aucun commentaire: